RODO

Klauzula obowiązku informacyjnego RODO

Na podstawie art. 13 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Horizone Studio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. („ADO”) z siedzibą w Krakowie (31-124) przy ulicy Dolnych Młynów 7/11  z którym można kontaktować się:

listownie na adres: 31-124 Kraków, ul. Dolnych Młynów 7/11

przez e-mail: info@horizone.com.pl

Dane osobowe

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach serwisu („Użytkownicy”, l. poj.: „Użytkownik”) i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”),
 • poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

Od Użytkowników zbieramy dane osobowe wyłącznie w przypadku dobrowolnego skorzystania przez nich z jednej z form kontaktu wskazanych w zakładce „KONTAKT”.

Zawsze staramy się by przetwarzać tylko te dane osobowe które są niezbędne i w minimalnym zakresie, przy czym możemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres poczty elektronicznej,

Cele pozyskiwania danych od Użytkowników

Przetwarzanie wskazanych w punkcie powyżej danych osobowych Użytkowników następuje w celu:

 • kontaktu z Użytkownikiem, o ile wyraził na to zgodę,
 • marketingowym (w tym newsletter), o ile Użytkownik wyraził na to zgodę,
 • wypełnienia przez ADO obowiązków, które nakładają na niego przepisy prawa,
 • niezbędnych dla wykonywania działalności gospodarczej przez ADO i w sposób, który nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczy

Udostępnianie danych Użytkowników

Dane osobowe zgromadzone przez ADO mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym, na ich żądanie, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Twoje dane osobowe przetwarzane są w systemie informatycznym, znajdującym się w części w tzw. publicznej chmurze obliczeniowej w celu przechowywania danych na serwerze oraz obsługi serwera pocztowego. Używamy usług Thunderbird do obsługi naszej korespondencji mailowej i przechowywania danych w chmurze.

ADO zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Stosowane środki są zgodne z RODO.

Prawa użytkowników

Użytkownicy mają prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane Użytkowników na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt na adres e-mail: info@horizone.com.pl

Okres przetwarzania danych osobowych

ADO  zastrzega sobie prawo do przechowywania (retencji) uzyskanych za pomocą Strony informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych, oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe. Aby określić odpowiedni okres przechowywania Danych Osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość Danych Osobowych, potencjalne ryzyko szkód wynikających z nieupoważnionego użycia lub ujawnienia Danych Osobowych, cele, dla których przetwarzamy Dane Osobowe Użytkowników oraz czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków i obowiązujących wymogów prawnych.

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody – Użytkownicy mają prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Użytkowników przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

Jakiekolwiek pytania, komentarze, reklamacje lub prośby dotyczące RODO są mile widziane i powinny być kierowane na adres info@horizone.com.pl.

   [ESC] lub